Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely

Udělením tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů souhlasíte s tím, že společnost Martes Sport Sp. z o.o., se sídlem Bielsko-Biała, ul. Malowany Dworek 115, 43-300 Polská republika, identifikační číslo (REGON): 070 904 684 (dále jen jako „správce“), jakožto provozovatel internetového obchodu Martes Sport na adrese www.martesshop.cz, bude pomocí manuálních a automatizovaných prostředků zpracovávat Vaše osobní údaje dle níže uvedených podmínek.

K udělení souhlasu dochází aktivním označením příslušného zaškrtávacího políčka.

 1. ROZSAH OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZPRACOVÁVANÝCH SPRÁVCEM

Osobní údaje budou správcem zpracovávány v rozsahu Vaší e-mailové adresy, kterou jste správci sdělil při udělení tohoto souhlasu, popř. v souvislosti s objednávkou a nákupem zboží v internetovém obchodě Martes sport, v rámci nichž jste vyjádřil tento souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely.

Při zpracování Vašich osobních údajů může docházet rovněž k využívání cookies souborů, jiných síťových identifikátorů a možnému profilování na základě dalších informací, které o Vás budou v průběhu času získány podle údajů o Vaší nákupní historii a navštěvovanosti webu (kromě cookies souborů půjde především o údaje poskytnuté Vaším prohlížečem, údaje o zobrazených obchodních sděleních, navštívených produktech a Vaší nákupní historii, dostupné též z Vašeho uživatelského účtu, jste-li u nás registrován, popř. jiné dostupné behaviorální či demografické údaje), aby Vám správce mohl nabídnout a poskytnout produkt na míru Vaším potřebám a aby se předešlo nabízení produktů, které pro Vás naopak nejsou zajímavé. Uvedená činnost umožní přesnější personalizaci nabídky a zasílaných informací, včetně zasílání vybraných emailových zpráv s doporučeními a nabídkami podle dříve shlédnutých produktů, stejně jako zasílání automatických emailových zpráv s připomenutím možnost dokončení objednávky (v případě přerušení tohoto procesu). 

 

2. PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Právním základem zpracování je tento Váš udělovaný souhlas, popř. v rozsahu osobních údajů nezbytných pro splnění práv a povinností vyplývající z právních předpisů rovněž tyto předpisy.

 

3. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje budou správcem zpracovávány za účelem pokročilého marketingu, zahrnujícího marketingovou činnost v souvislosti s nabízením produktů a služeb správce, zejména

 • zasílání vybraných obchodních sdělení a neadresných obchodních sdělení (newsletterů) týkajících se správcem provozovaného e-shopu, popř. nabídky jeho produktů a služeb, včetně prezentace jeho nových produktů, současných trendů, speciálních nabídek a reklamních slevových akcí správce a slevových kódů, a to elektronickými prostředky komunikace ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění;
 • provádění segmentace (profilování) za účelem cílení marketingu dle konkrétních potřeb zákazníka, například volby obchodních sdělení s ohledem na účast na aktivitách správce, zjištěné preference a další informace získané od zákazníka, tj. včetně tzv. remarketingu (cílené reklamy) a behaviorální reklamy,
 • zařazení do marketingové databáze správce pro profilování a přímý marketing (vč. zasílání obchodních sdělení);
 • provádění průzkumu a vyhodnocení trhu v souvislosti s marketingovou činností správce.

 

4. DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ODVOLÁNÍ SOUHLASU SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje budou zpracovávány správcem po dobu trvání služby odběru obchodních sdělení (newsletterů) zasílaných správcem; v ostatních případech po dobu tří let od udělení tohoto souhlasu. Před uplynutím této doby budete správcem kontaktováni s žádostí o její případné prodloužení; pokud s tímto nebudete souhlasit, osobní údaje zpracovávané o Vaší osobě po uplynutí uvedené doby správce vymaže. Osobní údaje budou rovněž vymazány tehdy, dojde-li z Vaší strany k odvolání tohoto souhlasu. Výmaz se však netýká těch osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného důvodu, než na základě tohoto souhlasu. Tím není jakkoliv dotčeno zpracování Vašich osobních údajů v nezbytném rozsahu pro splnění povinností vyplývajících z právních předpisů.

Váš souhlas se zpracováním osobních údajů je udělován dobrovolně, přičemž nemáte žádnou povinnost jej poskytnout a v případě, že jej správci neposkytnete, nehrozí Vám žádná sankce. Poskytnutí tohoto souhlasu není v žádném případě podmínkou pro nákup produktů v internetovém obchodě.

Tento souhlas můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání e-mailové zprávy na adresu info@martesshop.cz  nebo písemného sdělení adresovaného správci na adresu jeho sídla Bielsko-Biała, ul. Malowany Dworek 115, 43-300 Polská republika či adresu pro doručování olzalogistic.com, s.r.o. - MARTESSPORT, Protifašistických bojovníků 2, 737 01 Český Těšín, případně prostřednictvím odkazu umístěného v závěru každého zasílaného obchodního sdělení. Odvoláním souhlasu však není nijak dotčena zákonnost zpracování osobních údajů vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

 

5. PRÁVA V SOUVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva:

 • právo na přístup k osobním údajům;
 • právo na opravu osobních údajů;
 • právo na výmaz osobních údajů;
 • právo na omezení zpracování osobních údajů;
 • právo na přenositelnost osobních údajů;
 • právo na vyloučení automatizovaného individuálního rozhodování a profilování;
 • právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů;
 • právo na oznámení případů porušení zabezpečení osobních údajů.

Veškerá výše uvedené práva lze uplatnit prostřednictvím elektronické pošty (e-mailu) odeslané na adresu info@martesshop.cz. Na tuto adresu se lze obrátit rovněž v souvislosti s žádostí o další doplňující informace týkající se výše uvedených práv. Obdobně lze uvedená práva uplatnit též korespondenční formou na adresu sídla správce - Martes Sport Sp. z o.o., Bielsko-Biała, ul. Malowany Dworek 115, 43-300 Polská republika či adresu pro doručování - olzalogistic.com, s.r.o. - MARTESSPORT, Protifašistických bojovníků 2, 737 01 Český Těšín. Využít můžete rovněž kontaktní formulář dostupný zde.

 

6. ZVLÁŠTNÍ PRÁVO VZNÉST NÁMITKU

Vedle shora uvedených práv máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které správce zpracovává pro účely přímého marketingu. V takovém případě nebude správce bez dalšího osobní údaje již nadále pro tento účel zpracovávat.

 

7. PRÁVO PODAT STÍŽNOST U DOZOROVÉHO ORGÁNU

Máte právo kdykoliv se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů jakožto dozorový orgán, pokud se domníváte, že při zpracování jeho osobních údajů došlo k porušení pravidel ochrany osobních údajů.

Kontaktní údaje Úřadu pro ochranu osobních údajů:

Úřad pro ochranu osobních údajů:

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7

telefon: +420 234 665 111 (ústředna)

emailová adresa: posta@uoou.cz

internetové stránky: www.uoou.cz

 

8. PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM A JEJICH ZABEZPEČENÍ

K Vašim osobním údajům bude mít přístup správce, jeho zaměstnanci a případně též třetí osoby – zpracovatelé, kteří poskytují vhodné záruky a jejichž zpracování splňuje všechny požadavky právních předpisů, a které budou dostatečně chránit Vaše práva a osobní údaje a s těmito nakládat způsobem obvyklým pro přímý marketing. Těmito osobami mohou být zejména osoby zajišťující rozesílání obchodních sdělení (newsletterů), které však budou mít přístup k těmto údajům jen v nezbytném rozsahu a po dobu nezbytně nutnou, a na základě k tomu účelu uzavřené smlouvy o zpracování osobních údajů.

Veškeré osobní údaje, které budou správci poskytnuty, jsou ukládány v bezpečné databázi a chráněny standardními postupy (šifrování, heslování, přístup oprávněných osob, atp.).

 

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Udělením tohoto souhlasu potvrzujete, že jste starší 16 let.

Tímto dále potvrzujete, že poskytnuté osobní údaje jsou úplné a správné, a že jste byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Současně potvrzujete, že tento souhlas udělujete svobodně, konkrétně, informovaně a jednoznačně.

Bližší údaje o zpracování osobních údajů správcem, včetně popisu jednotlivých Vašich práv, naleznete v samostatném dokumentu Zásady zpracování osobních údajů, který je dostupný zde, a s jehož obsahem a podmínkami jste se seznámil.