Souhlas se zpracováním osobních údajů pro registraci a vedení uživatelského účtu

Udělením tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů souhlasíte s tím, že společnost Martes Sport Sp. z o.o., se sídlem Bielsko-Biała, ul. Malowany Dworek 115, 43-300 Polská republika, identifikační číslo (REGON): 070 904 684 (dále jen jako „správce“), jakožto provozovatel internetového obchodu Martes Sport na adrese www.martesshop.cz, bude pomocí manuálních a automatizovaných prostředků zpracovávat Vaše osobní údaje dle níže uvedených podmínek.

 ROZSAH OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZPRACOVÁVANÝCH SPRÁVCEM

Osobní údaje budou správcem zpracovávány v rozsahu, v jakém jste tyto správci dobrovolně poskytl v souvislosti s registrací uživatelského účtu v internetové obchodě Martes Sport na adrese www.martesshop.cz provozovaném správcem, a to v rozsahu Vašich identifikačních údajů (jméno a příjmení, na jejichž základě může být též určeno pohlaví zákazníka), kontaktních údajů (Vaše fakturační adresa, dále telefonní číslo a e-mailová adresa, popř. doručovací adresa, požadujete-li doručení zboží na jinou než fakturační adresu), a dále v rozsahu údajů o Vaší nákupní historii (tj. údaje týkající se objednávek a historie nákupů, čísla uskutečněných objednávek a údaje o zakoupeném zboží, vydané faktury), včetně bankovního spojení, uvedl-li jste toto z jakéhokoliv důvodu v souvislosti s realizovanou koupi zboží.

 PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Právním základem zpracování je tento Váš udělovaný souhlas, popř. v rozsahu osobních údajů nezbytných pro splnění práv a povinností vyplývající z právních předpisů rovněž tyto předpisy.

 ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje budou správcem zpracovávány za účelem registrace a vedení uživatelského účtu na správcem provozovaném e-shopu, z něhož můžete realizovat objednávky zboží, prohlížet historii objednávek, sledovat aktuální stav zpracování objednávky a v návaznosti na vytvoření uživatelského účtu též využít možnosti zjednodušeného provádění dalších objednávek (systém si automaticky zapamatuje údaje o Vás a doručovací údaje), včetně též za účelem s tím souvisejícího zařazení do databáze registrovaných uživatelů správce.

 DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ODVOLÁNÍ SOUHLASU SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje budou zpracovávány správcem po dobu trvání Vašeho uživatelského účtu a dále po dobu 6 měsíců po jeho zrušení, resp. po odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů. Osobní údaje budou vymazány tehdy, dojde-li z Vaší strany k zrušení uživatelského účtu, popř. odvolání tohoto souhlasu. Výmaz se však netýká těch osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného důvodu, než na základě tohoto souhlasu Tím není jakkoliv dotčeno zpracování Vašich osobních údajů v nezbytném rozsahu pro splnění povinností vyplývajících z právních předpisů.

Váš souhlas se zpracováním osobních údajů je udělován dobrovolně, přičemž nemáte žádnou povinnost jej poskytnout a v případě, že jej správci neposkytnete, nehrozí Vám žádná sankce. Bez udělení tohoto souhlasu však nebude možné poskytnout příslušnou službu registrace a vedení uživatelského účtu.

 Tento souhlas můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání e-mailové zprávy na adresu info@martesshop.cz  nebo písemného sdělení adresovaného správci na adresu jeho sídla Bielsko-Biała, ul. Malowany Dworek 115, 43-300 Polská republika či adresu pro doručování olzalogistic.com, s.r.o. - MARTESSPORT, Protifašistických bojovníků 2, 737 01 Český Těšín, případně prostřednictvím zrušení svého uživatelského účtu postupem předvídaným po přihlášení do tohoto účtu. Odvoláním souhlasu však není nijak dotčena zákonnost zpracování osobních údajů vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

PRÁVA V SOUVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva:

  • právo na přístup k osobním údajům;
  • právo na opravu osobních údajů;
  • právo na výmaz osobních údajů;
  • právo na omezení zpracování osobních údajů;
  • právo na přenositelnost osobních údajů;
  • právo na vyloučení automatizovaného individuálního rozhodování a profilování;
  • právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů;
  • právo na oznámení případů porušení zabezpečení osobních údajů.

Veškerá výše uvedené práva lze uplatnit prostřednictvím elektronické pošty (e-mailu) odeslané na adresu info@martesshop.cz. Na tuto adresu se lze obrátit rovněž v souvislosti s žádostí o další doplňující informace týkající se výše uvedených práv. Obdobně lze uvedená práva uplatnit též korespondenční formou na adresu sídla správce - Martes Sport Sp. z o.o., Bielsko-Biała, ul. Malowany Dworek 115, 43-300 Polská republika či adresu pro doručování - olzalogistic.com, s.r.o. - MARTESSPORT, Protifašistických bojovníků 2, 737 01 Český Těšín. Využít můžete rovněž kontaktní formulář dostupný zde.

 ZVLÁŠTNÍ PRÁVO VZNÉST NÁMITKU

Vedle shora uvedených práv máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které správce zpracovává pro účely přímého marketingu. V takovém případě nebude správce bez dalšího osobní údaje již nadále pro tento účel zpracovávat.

 PRÁVO PODAT STÍŽNOST U DOZOROVÉHO ORGÁNU

Máte právo kdykoliv se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů jakožto dozorový orgán, pokud se domníváte, že při zpracování jeho osobních údajů došlo k porušení pravidel ochrany osobních údajů.

Kontaktní údaje Úřadu pro ochranu osobních údajů:

Úřad pro ochranu osobních údajů:

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7

telefon: +420 234 665 111 (ústředna)

emailová adresa: posta@uoou.cz

internetové stránky: www.uoou.cz

 PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM A JEJICH ZABEZPEČENÍ

K Vašim osobním údajům bude mít přístup správce, jeho zaměstnanci a případně též třetí osoby – zpracovatelé, kteří poskytují vhodné záruky a jejichž zpracování splňuje všechny požadavky právních předpisů, a které budou dostatečně chránit Vaše práva a osobní údaje; jejich přístup k osobním údajům však bude umožněn jen v nezbytném rozsahu a po dobu nezbytně nutnou.

Veškeré osobní údaje, které budou správci poskytnuty, jsou ukládány v bezpečné databázi a chráněny standardními postupy (heslování, přístup oprávněných osob, atp.). Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem (jímž je přihlašovací e-mail) a heslem. Jste povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do svého uživatelského účtu, přičemž nejste oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tímto potvrzujete, že poskytnuté osobní údaje jsou úplné a správné, a že jste byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Současně potvrzujete, že tento souhlas udělujete svobodně, konkrétně, informovaně a jednoznačně.

Bližší údaje o zpracování osobních údajů správcem naleznete v samostatném dokumentu Zásady zpracování osobních údajů, který je dostupný zde, a s jehož obsahem a podmínkami jste se seznámil. Další podmínky ohledně vedení uživatelského účtu jsou obsaženy ve Všeobecných obchodních podmínkách, které jsou dostupné zde.