• Kupující má právo ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží požádat prodávajícího o výměnu zboží za jiné zboží v téže či vyšší ceně.

Postup při výměně zboží:

  • Nejpozději 14. den po převzetí zboží musí být prodávajícímu na adresu prodávajícího pro doručování odeslán projev vůle kupujícího směřující k výměně zboží; kupující může pro výměnu zboží využít formulář pro výměnu zboží, který je dostupný zde.
  • Spolu s vyplněným a podepsaným formulářem pro výměnu zboží je kupující povinen na svůj náklad zaslat vyměňované zboží prodávajícímu na adresu prodávajícího pro doručování, přílohou předmětné žádosti bude rovněž originál účtenky či faktury za vyměňované zboží.
  • Ve stejné lhůtě je kupující povinen doplatit případný rozdíl v ceně mezi novým a vyměňovaným zbožím, a to dle bližší dohody kupujícího a prodávajícího učiněné telefonicky nebo prostřednictvím elektronické pošty.
  • Vyměňované zboží by nemělo nést známky použití, mělo by být nepoškozené, v plné hodnotě a kompletní (včetně příslušenství) s originálními etiketami a visačkami; jinak má prodávající právo výměnu zboží odmítnout.
    • Náklady na výměnu zboží nese kupující s tím, že nové zboží po výměně bude kupujícímu již zasláno na náklad prodávajícího, a to bez zbytečného odkladu po obdržení vyměňovaného zboží; ustanovení článku VI. těchto VOP se zde užije přiměřeně.
    • Nebudou-li splněny shora uvedené podmínky pro možnost výměny zboží, odmítne-li prodávající výměnu zboží a/nebo nebude-li z jiného důvodu možné požadované zboží dodat, bude prodávající – nedohodne-li se s kupujícím v daném případě jinak – dále postupovat obdobně jako při odstoupení od smlouvy, měl-li by kupující na takový postup nárok; jinak vrátí zakoupené zboží zpět kupujícímu.

Doručovací adresa:

OlzaLogistic s.r.o. - MARTESSPORT,

Protifašistických bojovníků 2,

737 01 Český Těšín

e-mail: info@martesshop.cz

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte nás!